Agencia García - Fiscal i comptable

Fiscal i comptable

  • Assessorament general en matèria fiscal (comptabilitat, IVA, etc.).
  • Constitució de societats i assessorament de la millor personalitat jurídica per a cada cas.
  • Registre de llibres comptabilitat i confecció de comptes anuals per a societats.
  • Registre d’ingressos i despeses per a SC i persones físiques.
  • Confecció d’autoliquidacions d’IRPF, IVA, operadors intracomunitaris, retencions de lloguers i de sous dels treballadors.  Resums anuals corresponents. Declaracions informatives.
  • Resposta i representació davant l’administració de requeriments.
  • Tramitacions de sol·licituds de prestacions per família nombrosa.
  • Sol·licitud pagament anticipat de la deducció per maternitat.
Agencia García